StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Næringsliv

Her finner du fakta om næringslivet i Hemne bl.a. innenfor sysselsetting, pendling, arbeidsledighet og utdanningsnivå.
typebilde
Statistikk

Kilder

SSB (http://www.ssb.no/arbeid/)

Totalt antall sysselsatte

Her ser vi på antall personer som har arbeid i bedrifter registrert i Hemne. Personer som pendler til Hemne er altså med her og personer som jobber utenfor kommunen i Hemnebedrifter er også med. Personer telles en gang uavhengig av stillingsstørrelse. Diagrammet viser antall kvinner og menn samt totalen i egen linje.

>> Bruker tabell 03877, Pr. arbeidssted, Hemne, Kvinner/Menn. Må kvalitetssikres. 2000-2011.
>> Bør vi finne tall for før 2000?
>> Usikker på tittelen "Sysselsatte per arbeidssted". Kan det sies mer presist?
>> F.eks. "Sysselsatte i Hemne" (arbeidssted) kontra "Sysselsatte fra Hemne" (bosted)
>> Er det lurt å vise totalen som egen linje?

Heltid/deltid

Hvis en ser på andelen av de sysselsatte med Hemne som arbeidssted som har mer enn 30 timer pr. uke kommer det fram en forskjell mellom kjønn.

Sysselsatte per næring

Her er sysselsettingstallet ovenfor fordelt på primærnæring, industri/produksjon og tjenesteyting.

>> Diagram
>> Trenger sysselsettingstall per de 8-9 kategoriene som er aktuelle
>> Disse blir slått sammen til 3 kategorier (Primær, Produksjon, Tjenesteyting)
>> Hva gjør vi med "Uoppgitt"?

Offentlig sektor

Tjenesteyting deles ofte i offentlig og privat sektor.

>> Diagram
>> Foreslår at vi her viser bare grafen for de to.
>> Alternativet er å se på den offentlige som andel av totalen.

Pendling

De som pendler inn er bosatt utenfor Hemne men jobber i Hemne. De som pendler ut bor i Hemne men jobber andre steder. Nedenfor ser du disse to grafene. I tillegg vises en søyle for netto innpendling (inn-ut). Når flere pendler ut enn inn, vil den være negativ.

Arbeidsledighet

Her viser vi antall helt arbeidsledige personer fordelt på kvinner og menn. I tillegg viser vi en linje med arbeidsledighetsprosenten. Den er beregnet som antall helt ledige delt på antall personer i arbeidsstyrken.

>> Diagram
>> Antall helt arbeidsledige kvinner og menn
>> Prosenten må vi nok også skrive inn ellers må vi ha tall for arbeidsstyrken

Bedrifter og endringer

Her finner du antall aktive bedrifter med forretningsadresse Hemne. Du ser også antall nyregistreringer og antall slettinger. 

>> Diagram
>> Antall bedrifter totalt
>> Antall nyregistreringer
>> Antall deregistreringer

Bedrifter per størrelse

Antall bedrifter fordelt på størrelse i antall ansatte (ikke årsverk).

>> Diagram
>> Fordeles på 0, 1, 2-4, 5-9, resten (formel som summerer)
>> Her trenger vi tall for noen flere år

Utdanningsnivå

Viser utdanningslegde på de personer som bor i Hemne.

>> Diagram
>> Gjelder personer som bor i Hemne
>> Delt i fire: kun grunnskole, avsluttet videregående, høyere (1-4 år), lang høyere (5 år og mer)

Årsverk i kunnskapsbedrifter

Hvor mange årsverk befinner seg i såkalt KIFT-bedrifter (kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting). Dette er bedrifter som hovedsaklig selger kompetanse.

>> Diagram
>> Antall årsverk eller prosent av noe annet?