StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Statistikk

Utprøving av statistikk på Hemneportalen.

 1. *** Hjort: Tildelt og felt
 2. Arbeidsledighet pr. kjønn
 3. Bedrifter (etter næring)
 4. Innenlandsk inn- og utflytting
 5. *** Elg: Tildelt og felt
 6. *** Rådyr: Tildelt og felt
 7. Barn med tiltak
 8. Befolkning
 9. Barn med barnehageplass
 10. *** Antall ekteskapsinngåelser
 11. *** Antall fødte
 12. *** Antall døde
 13. Antall privathusholdninger
 14. *** Antall fritidsbygninger
 15. Eenergiforbruk - elektrisitet (GWh)
 16. Omsetning per innbygger i detaljhandel
 17. Antall bedrifter
 18. Bedrifter (etter ansatte)
 19. Befolkning, kjønnsfordeling (%)
 20. Befolkning, aldersfordeling (%)
 21. *** Skilsmisser og separasjoner
 22. Forventet levealder ved fødsel
 23. Samlet fruktbarhetstall
 24. Innvandrerbefolkning
 25. Andel av befolkningen som bor i tettsteder (%)
 26. Andel av befolkningen 20-66 år som pendler ut av bostedskommunen (%)
 27. Antall enslige forsørgere
 28. *** Uførepensjonister
 29. Andel enslige innbyggere 80 år og over (%)
 30. Levendefødte per 1000 innbyggere
 31. Døde per 1000 innbyggere
 32. Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter
 33. Stortingsvalg - antall avgitte stemmer
 34. Stortingsvalg - stemmer etter parti/valgliste
 35. Stortingsvalg - valgdeltakelse (%)
 36. Kommunestyrevalg - antall avgitte stemmer
 37. Kommunestyrevalg - stemmer etter parti/valgliste
 38. Kommunestyrevalg - representanter etter parti/valgliste
 39. Fylkestingsvalg - stemmer etter parti/valgliste
 40. Fylkestingsvalg - antall avgitte stemmer
 41. Fylkestingsvalg - representanter etter parti/valgliste
 42. Kommunestyre- og fylkestingsvalg - stemmeberettigede
 43. EF/EU-avstemninger, 1972 og 1994 - resultater
 44. Vernede områder - arkeologiske kulturminner
 45. Vernede områder - naturreservat
 46. Strandsoneareal
 47. Bygninger i strandsonen
 48. Eenergiforbruk - Ved, treavfall og avlut (GWh)
 49. Eenergiforbruk - gass (GWh)
 50. Eenergiforbruk - bensin, parafin (GWh)
 51. Energiforbruk - Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat (GWh)
 52. Utslipp av klimagasser
 53. Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (%)
 54. Vann - Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)
 55. Folkemengde, etter tettbygd- / spredtbygd strøk
 56. Folkemengde, etter sivilstand
 57. Innvandrere, etter landbakgrunn
 58. Folketilvekst
 59. *** Inn- og utflytting
 60. *** Fødselsoverskudd
 61. Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap
 62. *** Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp
 63. *** Trygdemottakere
 64. Utdanningsnivå (16 år og over)
 65. Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss (%)
 66. Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%)
 67. Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (%)
 68. Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (%)
 69. Inntekt etter skatt, median (kr)
 70. Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og over (gjennomsnitt)
 71. Formuesskatt
 72. Sysselsatte, etter yrkesfelt
 73. [IKKE FERDIG UTFYLT] - Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter alder (%)
 74. Hemneportalen, trafikk pr. uke

Tirsdag 25. januar 2022
Onsdag 26. januar 2022
Torsdag 27. januar 2022
Fredag 28. januar 2022
Lørdag 29. januar 2022
hemneprovduaa